Obwieszczenie z dnia 6 maja 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r., znak: MZ-OZU-523-31590-(1)/MO/13;
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/90/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.9.13.TZ;
- Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2013r., znak: ZDP-T/617/2013;
- Starostę Inowrocławskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r., znak: AB.673.43.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 76/CP/2013 z dnia 15 kwietnia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV ze stacji GPZ Rąbinek kierunek Batkowo i Popowice – budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, na dz. nr ew. 11/1 obręb 2 m. Inowrocław.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
 
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.6.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-05-13
Data udostępnienia informacji: 2013-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 3343
Rejestr zmian dokumentu