Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w którego imieniu wystąpił Pan Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Obręb Bratwin 1: działka 25 o powierzchni  0,6600 ha, część działki 9 o powierzchni 0,0280 ha, część działki 9 o powierzchni 0,0103 ha, działka 34/1 o powierzchni 0,1707 ha, działka 34/2 o powierzchni 1,9993 ha,

Obręb Bratwin 2: część działki 1/1 o powierzchni 0,0485 ha, działka 1/2 o powierzchni 0,0100 ha, część działki 2/1 o powierzchni 0,1027 ha, część działki 5 o powierzchni 0,0969 ha, część działki 6/1 o powierzchni 0,0781 ha, część działki 7 o powierzchni 0,0452 ha, część działki 8/1 o powierzchni 0,0491 ha, część działki 10/2 o powierzchni 0,0493 ha, część działki 11 o powierzchni 0,0481 ha, część działki 12 o powierzchni 0,0179 ha,

Obręb Bratwin 3: działka 110/1 o powierzchni 0,1127 ha, działka 110/2 o powierzchni 5,7773 ha, część działki 161 o powierzchni 0,0208 ha, część działki 162/1 o powierzchni 0,1613 ha, część działki 162/2 o powierzchni 0,0208 ha, część działki 162/2 o powierzchni 0,0116 ha, część działki 162/2 o powierzchni 0,0006 ha, część działki 162/3 o powierzchni 0,0278 ha, część działki 166 o powierzchni 0,0960 ha, część działki 167/1 o powierzchni 0,0268 ha, część działki 167/1 o powierzchni 0,0007 ha, część działki 167/5 o powierzchni 0,0317 ha, część działki 167/6 o powierzchni 0,0110 ha, część działki 167/7 o powierzchni 0,0156 ha, część działki 169 o powierzchni 0,0045 ha, część działki 170/2 o powierzchni 0,0072 ha, część działki 172 o powierzchni 0,0325 ha, część działki 173/4 o powierzchni 0,0945 ha, część działki 175 o powierzchni 0,0193 ha, część działki 175 o powierzchni 0,0090 ha, część działki 175 o powierzchni 0,0151 ha, część działki 178 o powierzchni 0,0037 ha, część działki 181 o powierzchni 0,0228 ha, część działki 181 o powierzchni 0,0011 ha, część działki 182 o powierzchni 0,0135 ha, część działki 182 o powierzchni 0,0008 ha, część działki 182 o powierzchni  0,0072 ha, część działki 186/1 o powierzchni 0,0043 ha, część działki 186/2 o powierzchni 0,0249 ha, część działki 186/2 o powierzchni 0,0173 ha, część działki 187/2 o powierzchni 0,1013 ha, część działki 190 o powierzchni 0,0881 ha, część działki 190 o powierzchni 0,0059 ha, część działki 191 o powierzchni 0,0195 ha, część działki 191 o powierzchni 0,0070 ha,

Obręb Bratwin 4: część działki 1/3 o powierzchni 0,0052 ha, część działki 2/1 o powierzchni 0,0087 ha, część działki 2/2 o powierzchni 0,0081 ha, część działki 3/1 o powierzchni 0,0087 ha, część działki 3/2 o powierzchni 0,0064 ha, działka  4/3 o powierzchni 0,0080 ha, część działki 4/1o powierzchni 0,0093 ha, część działki 4/1 o powierzchni 0,0145 ha, część działki 4/4 o powierzchni 0,0195 ha, część działki 4/4 o powierzchni 0,0129 ha, część działki 5 o powierzchni 0,0422 ha, część działki 6/1 o powierzchni 0,0857 ha, część działki 8 o powierzchni 0,0381 ha, część działki 9/2 o powierzchni 0,2372 ha, część działki 9/4 o powierzchni 0,0267 ha, część działki 9/5 o powierzchni 0,0197 ha, część działki 9/5 o powierzchni 0,0005 ha, część działki 10 o powierzchni 0,0419 ha, działka 11 o powierzchni 0,0700 ha, część działki 13/2 o powierzchni 0,0159 ha część działki 13/1 o powierzchni 0,0044 ha, część działki 14/1 o powierzchni 0,0156 ha, część działki 15/10 o powierzchni 0,0224 ha,

Obręb Bratwin 5: działka 153 o powierzchni 1,3200 ha, część działki 136/1 o powierzchni 0,3067 ha, część działki 136/2 o powierzchni 0,0226 ha,

Obręb Michale: działka 36 o powierzchni 1,6200 ha, część działki 38 o powierzchni 0,0031 ha,

Obręb Wielkie Stwolno: część działki 33/1 o powierzchni 0,4377 ha, działka 112 o powierzchni 2,0900 ha, działka 197-a o powierzchni 0,0001 ha, działka 412 o powierzchni 5,5500 ha, część działki 413 o powierzchni 0,1258 ha, część działki 413 o powierzchni 0,3597 ha, część działki 414/1 o  powierzchni 1,6140 ha, część działki 414/1 o powierzchni 0,0156 ha, działka 414/3 o powierzchni 1,5500 ha, część działki 432/1 o powierzchni 0,0282 ha, część działki 432/1 o powierzchni 0,0001 ha, działka 432/2 o powierzchni 1,4200 ha, działka 432 o powierzchni 0,0001ha, działka 433 o powierzchni 1,6800 ha, część działki 532 o powierzchni 0,1457 ha, część działki 533 o powierzchni 0,0230 ha, część działki 534 o powierzchni 0,0532 ha, część działki 534 o powierzchni 0,2080 ha, część działki 535 o powierzchni 0,1230 ha, część działki 536/1 o powierzchni 0,0001 ha, część działki 536/2 o powierzchni 0,0335 ha, część działki 536/7 o powierzchni 0,0066 ha, część działki 536/3 o powierzchni 0,0024 ha,

Obręb Sartowice: działka 184 o powierzchni 1,8540 ha, część działki 185 o powierzchni 0,1771 ha, 185 o powierzchni 0,0208 ha, działka 186 o powierzchni 0,0130 ha, część działki 187 o powierzchni 0,0482 ha, część działki 189 o powierzchni 0,0006 ha, część działki 194 o powierzchni 0,0196 ha, część działki 196 o powierzchni 0,0116 ha, część działki 196 o powierzchni 0,0356 ha.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Świeciu nad Wisłą oraz Urzędu Gminy Dragacz, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, budynek A, II piętro, pokój 204, tel.52/349-74-94, 52/349-74-92, 52 349-76-67), w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.IV.7830.2.2013

Podpisała
Z up. Wojewody
Kujawsko –Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-23
Data udostępnienia informacji: 2013-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 3363
Rejestr zmian dokumentu