Konkurs Nr 1/2013 - Szeroko Rozumiana Pomoc Społeczna
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ogłasza

KONKURS Nr 1/2013

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

NA NAJLEPSZE ZADANIA Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE
W 2013 ROKU
Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2013 roku
w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(w przypadku przesłania oferty drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:
52 34-97-677
52 34-97-689

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Regulamin
Wzór oferty

Wyniki konkursu
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-18
Data udostępnienia informacji: 2013-04-19
Ilość wyświetleń informacji: 1548
Rejestr zmian dokumentu