Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Bogusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 34/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zaplecza logistycznego do bytowania psów służbowych w kompleksie wojskowym 1187 przy ul. Rynkowskiej 1, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 242/5LP obręb 355, m. Bydgoszcz, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.9.2013.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-11
Data udostępnienia informacji: 2013-04-12
Ilość wyświetleń informacji: 1657
Rejestr zmian dokumentu