Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  29  marca  2013 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. sprostowano z urzędu oczywiste omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/ZRID/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465”.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławka.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7048-10/10.2012.BG
Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
wz Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-29
Data udostępnienia informacji: 2013-04-08
Ilość wyświetleń informacji: 1570
Rejestr zmian dokumentu