Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.20.2013 z dnia 8 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.3.2013 JS;
- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 8 marca 2013r., znak: MZD.UEI2.6733.3.2013;
- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2013 r., znak: WAiB.6733.54.1.23.2013.AR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 52/CP/2013 z dnia 18 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową budynku koszarowego nr 46 na budynek biurowo – sztabowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1984 w Inowrocławiu, na dz. nr ew. 12/40 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.3.2013.EG                        
Podpisała
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 1656
Rejestr zmian dokumentu