Obwieszczenie z dnia 28 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 27 marca 2013 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27 listopada 2012 r. Nr 10/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w którego imieniu wystąpił Pan Mirosław Kielnik - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 obejmująca budowę 4 zatok autobusowych w m. Studzienki i m. Kcynia oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 obejmującą budowę 3 zatok autobusowych w m. Paterek, m. Wieszki i m. Grzeczna Panna”.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/N, Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.II.ZRID.7820.9.2012.BG
Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
wz Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Data udostępnienia informacji: 2013-03-29
Ilość wyświetleń informacji: 1538
Rejestr zmian dokumentu