Obwieszczenie z dnia 14 marca 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  14 marca 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 22 lutego 2013 r. decyzji Nr 3/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla inwestycji pn: „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2”. Jednocześnie podaję do wiadomości, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa wieczystego użytkowania.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę. Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Grudziądza. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.10.2012.ZD

Z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
Kierownik Oddziału
Budownictwa Specjalnego i Odszkodowań
Wydział Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-15
Ilość wyświetleń informacji: 1765
Rejestr zmian dokumentu