Obwieszczenie z dnia 15 styczna 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Ewy Rucińskiej – B.U.P „REWAX”, występującej z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla obiektów zlokalizowanych  na terenie miejscowości Rypin, na nieruchomości stanowiącej działki nr: 856/8, 856/9, 856/10, 856/11 i 856/12 w obrębie Rypin, położone przy ul. Mławskiej, Ogrodowej i Cichej w Rypinie.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 231 w godzinach pracy Urzędu 8:00 – 15:00 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.48.2012.MK
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska - Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 1331
Rejestr zmian dokumentu