Obwieszczenie z dnia 8 styczna 2013 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.94.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.38.2012.WS;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 258/CP/2012 z dnia 18 grudnia 2012r.;
  • Starostę Grudziądzkiego z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: GN.673.386.2012;
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.37.2012.EG
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-08
Data udostępnienia informacji: 2013-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 1441
Rejestr zmian dokumentu