Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  28 grudnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanego przez Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu i Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu (znak: OD/02/46335/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.), została wydana decyzja Nr 42/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., znak: WI.III.746.1.56.2011.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na odcinku GPZ ATR-ST „Transmeble Pilicka” na działce nr 168, obręb 341 – Miasto Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 231 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dotycz sprawy: WI.III.746.1.56.2011.JG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07
Ilość wyświetleń informacji: 1403
Rejestr zmian dokumentu