Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 listopada 2012 r. decyzji nr 12.1/ZRID/2011 w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowy Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1”.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 800 - 1400, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Grudziądza.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.16.2011.ZD
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-20
Data udostępnienia informacji: 2012-12-28
Ilość wyświetleń informacji: 1540
Rejestr zmian dokumentu