Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
  • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: MKZ.4120.3.3.2012;
  • Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 5 grudnia 2012 r., znak: PP-II.6730.1.3.2012;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 250/CP/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.;
  • Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.77.2012;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 26 z funkcji koszarowy na magazynowy oraz budynku nr 46 z funkcji techniczno – eksploatacyjnej na magazynowy, zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 7/7, obręb 29 przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.35.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14
Data udostępnienia informacji: 2012-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 1433
Rejestr zmian dokumentu