Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  listopada  2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 listopada 2012 r. decyzji Nr 4.1/ZRID/2012 o zmianie decyzji Nr 4/ZRID/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Śmielin w km 229+927”.

Informuję, że z treścią decyzji oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt –nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Sadki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.27.2012.BG
Podpisał  
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji: 2012-11-16
Ilość wyświetleń informacji: 1295
Rejestr zmian dokumentu