Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę dyrektora – Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi, tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów na działkach: 20, 58, 60/1, 61/2, 62/3, 86/1, 86/2, 87/2, 88, 48/3, 48/5, 48/7, 49/4, 49/7 w km od 217+118 do 217+576”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Gmina Kowal, Obręb Strzały Nr 0014: 20 (20/1 i 20/2); 58 (58/1 i 58/2);
Gmina Kowal, Obręb Unisławice Nr 0015: 60/1 (60/4 i 60/5); 61/2 (61/4 i 61/5); 62/3 (62/4 i 62/5); 48/3; 48/5 (48/10 i 48/11); 48/7 (48/8 i 48/9); 49/4 (49/12 i 49/13); 49/7 (49/10 i 49/11);
Gmina Kowal, Obręb Dąbrówka Nr 0003: 86/1 (86/3 i 86/4); 86/2 (86/5 i 86/6); 87/2 (87/3 i 87/4); 88 (88/1, 88/2 i 88/3);

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalu.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Znak sprawy: 
WI.II.ZRID.7820.12.2012.EPS
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1143
Rejestr zmian dokumentu