Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 6 listopada 2012 r. sprostował z urzędu oczywiste omyłki w decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. Nr 1/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w imieniu którego wystąpił Miejski Zarząd Dróg w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora Andrzeja Glonka, dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”.

Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt –nr tel. 052-349-7667,   052-349-74-94   lub 052-349-74-92

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.II.ZRID.7820.23.2012.BG
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1778
Rejestr zmian dokumentu