Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową
BFI.II.272.3.40.2012
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zapraszam do złożenia oferty cenowej na: usługę szkoleniową dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony został w odrębnym opracowaniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
 2. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt jaki poniesie Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy, w tym m. in. w cenę oferty należy wliczyć koszty wykładowców, materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatów i wyżywienia uczestnikom szkolenia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym, z tym że  szkolenie musi odbyć się do 14 grudnia br.
 5. Z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa.
 6. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 10:00.
  Do oferty należy dołączyć:
  • odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3,
  • oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 4,
  • oświadczenie o spełnianiu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik nr 5,
  • program szkolenia,
  • przykładowe menu.
  Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową, zawierać: datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub np. ewidencji działalności gospodarczej, lub inne osoby upoważnione stosownym pełnomocnictwem.
 7. Ofertę  można  złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferty składane na piśmie należy złożyć w sekretariacie  Biura   Finansowo-Inwestycyjnego   Kujawsko-Pomorskiego   Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 85-950, ul. Jagiellońska 3, budynek A,   parter,   pok. Nr  20 z dopiskiem na kopercie „Oferta na usługę szkoleniową dla WCFE”, a w wersji  elektronicznej (skan z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) na adres e-mail hziolkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl lub ksaja@bydgoszcz.uw.gov.pl
 8. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  – cena 100 %
 9. Warunki umowy
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, w kwocie wynikającej ze złożonej oferty cenowej. Płatność za  szkolenie zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będą wydane w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia certyfikaty oraz przekazany raport podsumowujący  szkolenie wraz z kserokopiami arkuszy indywidualnej oceny „AIOS”,
  2. Zamówienie podlega ustawowemu zwolnieniu od podatku od towarów i usług z uwagi na finansowanie szkolenia w całości ze  środków publicznych,
  3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
   • Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % ceny usługi, wynikającej ze złożonej oferty cenowej, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,  za które odpowiada Wykonawca,
   • Zamawiający   zapłaci   Wykonawcy  10 %   ceny  usługi,  wynikającej ze złożonej oferty cenowej, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
   • Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny usługi  za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
   • Całkowita odpowiedzialność każdej ze Stron z wszelkich tytułów wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nie przekroczy równowartości 100% wartości maksymalnego wynagrodzenia jakie może uzyskać Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej Umowy.
 10. Do kontaktów z wykonawcami upoważnione są
  • w sprawach formalnych:  Halina Ziółkowska tel. (52) 34 97 328,
  • w sprawach merytorycznych: Katarzyna Konstantynowicz tel. 52 34 97 410.
Załączniki:
- wzór formularza ofertowego – zał. nr 1 ,
- opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2,
- oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu – zał. nr 3,
- oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – zał. nr 4,
- oświadczenie o spełnianiu warunku dysponowania osobami – zał. nr 5.
(Zamawiający)
Z up. Derektora Generalnego
Magdalena Kowalska
Dyrektor
Biura Finansowo-Inwestycyjnego
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Data udostępnienia informacji: 2012-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1357
Rejestr zmian dokumentu