Obwieszczenie z dnia 10 października 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  10  października 2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na budowę radiolatarni
na lotnisku w Bydgoszczy


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340 ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 5 października 2012 r. decyzji nr 1/ZRID/LOT/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Bydgoszcz wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, dostawą niezbędnych urządzeń i akcesoriów umożliwiających kompletną instalację, uruchomienie i eksploatacje obiektu”, obejmującą działki: nr 876/11, położoną w jednostce ewidencyjnej 040301_2, Białe Błota (zajmowaną w całości) oraz nr 117/1, położoną w jednostce ewidencyjnej 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0123 (z ograniczonym korzystaniem z nieruchomości).

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 800 - 1400, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy i Gminy Białe Błota.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.LOT.7820.1.2012.ZD
Podpisał  
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 1110
Rejestr zmian dokumentu