Obwieszczenie z dnia 4 października 2012 r.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 25 września 2012 r. decyzji Nr 8/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Mirosława Kielnik, dla inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Gmina Więcbork, Obręb Śmiłowo Nr 0015
: 93/6-LP (449 i 93/9-LP); 93/4-LP (450 i 93/10-LP); 84/2; 84/1-LP (448 i 84/3-LP);
Gmina Więcbork, Obręb Runowo Krajeńskie Nr 0012: 575/1 (575/4 i 575/5); 94/10-LP (597 i 94/12-LP); 94/4-LP (596 i 94/11-LP); 471;

działki przewidziane do czasowego zajęcia (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone do zajęcia czasowego).

Gmina Więcbork, Obręb Śmiłowo Nr 0015: 363;
Gmina Więcbork, Obręb Runowo Krajeńskie Nr 0012: 446/1.


Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę. Kontakt – nr tel. 052-349-7492, 052-349-7667 lub 052-349-7494

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.6.2012.EPS
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-04
Data udostępnienia informacji: 2012-10-05
Ilość wyświetleń informacji: 1133
Rejestr zmian dokumentu