z dnia 13 marca 2012 r. - inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na wolne stanowisko:
inspektor
w Wydziale Finansów i Budżetu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych Wojewodzie oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • dokumentowanie czynności kontrolnych w celu sporządzania protokołów kontroli,
 • sporządzanie, na podstawie protokołów z kontroli, informacji o wynikach kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w terenie - dojazdy do kontrolowanych jednostek m.in. środkami komunikacji publicznej; stres związany z charakterem wykonywanych czynności kontrolnych; zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku A (ul. Jagiellońska 3), stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze bez wind (budynek A), praca przy komputerze, toalety odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Wykształcenie: wyższe
Wymagania niezbędne:

 • min. 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej oraz Kpa,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • myślenie kreatywne, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność organizacji pracy.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości lub zamówień publicznych,
 • minimum 1 rok stażu pracy w kontroli finansowej, księgowości lub przy zamówieniach publicznych,
 • kursy z zakresu rachunkowości, zamówień publicznych,
 • znajomość tematycznych rozporządzeń wykonawczych,
 • zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji,
 • efektywna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub kopia zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopia zaświadczenia o odbyciu stażu.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 13 marca 2012 roku do 23 marca 2012 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Kancelaria ogólna, pokój 12
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
„inspektor w WFB”

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym fakcie informowane.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru, w pok. 40 (budynek A), natomiast po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-12
Data udostępnienia informacji: 2012-03-13
Ilość wyświetleń informacji: 1984
Rejestr zmian dokumentu