z dnia 12 stycznia 2012 r. - starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury (Toruń)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko
starszego inspektora
w Wydziale Infrastruktury - Oddział Zamiejscowy w Toruniu

Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Toruń
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych pozostających w kompetencji wojewody,
 • realizacja zadań organu administracji architektoniczno budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starostów, w tym: rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji,
 • przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, niezastrzeżonych do właściwości innych organów.


Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w terenie, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, kontakt z klientem

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku (Plac Teatralny 2), stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze, winda, praca przy komputerze, pomieszczenie higieniczno-sanitarne odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub architektura

Wymagania konieczne:

 • minimum 2-letni staż pracy, w tym 1 rok w obszarze budownictwa lub architektury,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu budownictwa/architektury,
 • znajomość technik biurowych i obsługi urządzeń biurowych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie świadectw pracy lub kopia zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopia zaświadczenia o odbyciu stażu lub kopie zakresów czynności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
od 12 stycznia 2012 roku do 23 stycznia2012 roku
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
Kancelaria ogólna, pokój 12
ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz
z dopiskiem:
starszy inspektor - WI Toruń


Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Natomiast osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym fakcie informowane.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru, w pok. 41, budynek A, natomiast po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-11
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12
Ilość wyświetleń informacji: 5027
Rejestr zmian dokumentu