Rozpatrywanie odwołań
od decyzji o uznanie osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej ( żołnierza)  za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.Podstawa prawna:
art. 39, art. 39a i art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (
Dz.U.2012.461.j.t.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póżn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (
Dz.U.2012.270.j.t.).

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich, Oddział Spraw Wewnętrznych
Budynek B, III p. pok. nr 31E,
ul.Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 052 34 97 235;  349-73-47

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie.

Opłaty:
zwolnione z opłaty

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania na podstawie art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania
.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Autor informacji: Piotr Łanecki
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 2655
Rejestr zmian dokumentu