Wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105  z późn. zm.).


Miejsce załatwiania spraw:
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz,
tel. (52) 349-72-47, 349-73-49, 349-75-80

Przyjmowanie wniosków: pokój 33, budynek B, III piętro
poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-15.00; wtorek 8.00-17.45; środa 8.00-12.00

Dokumenty:
Dokumenty wymagane do wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej:

 • formularz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
 • ważny dokument podróży,
 • posiadana karta,
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,
 • dwie aktualne fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  • Uwaga: Wnioskodawca noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.


Istotne informacje

 1. Wniosek o wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
 2. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej podlega wymianie  w przypadku:
  - zmiany danych w nim zamieszczonych,
  - zniszczenia,
  - utraty,
  - zmiany wyglądu jej posiadacza utrudniającej ustalenie jego tożsamości,
  -  upływu terminu ważności.
 3. Wniosek  o wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
Autor informacji: Maria Paliga
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-17
Data udostępnienia informacji: 2011-11-17
Ilość wyświetleń informacji: 2085
Rejestr zmian dokumentu