Świadczenia na rzecz obrony RP.


Rozpatrywanie odwołań
od decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Podstawa prawna:
art. 202, 203 i 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.461.j.t.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz.2307 z póżn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r., w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póżn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270.j.t.).

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; Oddział Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
Budynek B, III p. pok. nr 31E,
ul.Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 347

Jakie dokumenty trzeba złożyć:
odwołanie.

Opłaty:
zwolnione z opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 30 dni od daty wpływu odwołania, na podst. art. 35 kpa.

Czy i gdzie można się odwołać od decyzji:
decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Ponadto warto wiedzieć:
od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na adres 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Autor informacji: Piotr Łanecki
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 6841
Rejestr zmian dokumentu