Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 listopada  2011 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. ) oraz art. 10, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz., 1071 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, Oddział w Gdańsku  reprezentowanego przez pełnomocnika - p. Dariusza Flisa – przedstawiciela firmy TESGAZ S.A. Dąbrowa, ul. Batorowska 9 ( pełnomocnictwo- upoważnienie 43/2011 z 29 lipca 2011 r.), postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę WRG Gustorzyn – wprowadzenie gazociągów DN-700, na działkach o numerach ewidencyjnych: 40/2, 40/4, 73/2 w miejscowości Gustorzyn.

Wszczęcie postępowania nastąpiło na wniosek inwestora z dnia 26 października 2011 r., ( data wpływu do tut. organu 31 października 2011 r).
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi, wnioski, wyjaśnienia żądania oraz dodatkowe dokumenty w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy – Delegaturze we Włocławku ul. Brzeska 8 ( Oddział Zamiejscowy Wydział Infrastruktury, pokój nr 15 w godzinach 8:00 – 15.00, w dniach pracy Urzędu tel. 54/231 43 59), do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, która zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Stosownie do treści art. 10 § 1 w związku z art. 73 K.p.a., strony postępowania mają zapewniony dostęp do akt sprawy oraz możliwości korzystania z pozostałych uprawnień określonych w art. 73 § 1-3 cytowanej ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury


Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń K-P UW Delegatura we Włocławku
2. na tablicy ogłoszeń K-P UW w Bydgoszczy
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brześć Kujawski
4. w prasie o zasięgu ogólnopolskim
5. na stronie  internetowej K-P UW w Bydgoszczy


 

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-09
Data udostępnienia informacji: 2011-11-09
Ilość wyświetleń informacji: 4281
Rejestr zmian dokumentu