Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  6   października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR-378/2011 znak: WUOZ.DB.AR.5151.56.2011.TZ z dnia 21 września 2011 r.; Starostę Świeckiego znak: AB.6730.Św.1686.2011 z dnia 26 września 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr ?/CP/2011 z dnia ? 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii zasilających podstacje trakcyjną Terespol Pomorski, na działce nr ew. 15, obręb Kozłowo, gmina Świecie.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy:
WI.III.746.1.33.2011.AK.    

  Podpisał:
        Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1385
Rejestr zmian dokumentu