Udostępnianie dokumentacji.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r., w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 970),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Kto załatwia sprawę:

1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Kadrowo-Organizacyjne, Oddział Archiwum,
85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3,
tel. 52 349-73-03.
Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta (parter, pokój 28),

2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21,
tel. 56 62-18-220, 784-455-323

3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku, wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klientów,
Punkt Obsługi Klienta - archiwum zakładowe,
87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 1
tel. 54 231-44-11

Jakie dokumenty należy złożyć:

wniosek o udostępnienie akt z uzasadnieniem (do pobrania),

Opłaty:

czynność poświadczenia i wydania dokumentacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. (za stronę) - płatnej na konto:

Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów

Podstawa prawna wniesienia opłaty:
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.  z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

  • opłacie podlega poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy  - 5 zł. ( pięć złotych),
  • zwolnione z w/wym. opłaty  jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego.

Zgodnie z art.7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282 z późn. zm.) istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na wyżej wskazany adres.

Termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 35 § 3 K.p.a.  – do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Czy i gdzie można się odwołać:
na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a., bądź niezawiadomienie o przyczynach zwłoki służy zażalenie do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Ponadto warto wiedzieć:
archiwum udostępnia dokumentację za zgodą osoby nadzorującej pracę archiwum dla celów: służbowych pracownikom urzędu, naukowo-badawczych oraz zakładom ubezpieczeń społecznych, organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innym urzędom i jednostkom organizacyjnym w razie udowodnienia takiej potrzeby, a także osobom fizycznym dla celów innych niż służbowe i naukowo badawcze.

Dla celów naukowo - badawczych dokumentacje udostępnia się tylko na terenie archiwum zakładowego. Podstawą wydanie zgody jest posiadanie przez zainteresowanego zaświadczenia instytucji naukowej, uczelni lub instytucji dla której pracuje.
Osobom fizycznym, dla innych celów niż służbowe i naukowo-badawcze, udostępnia się tylko dokumentację jawną dotyczącą tej osoby. Odbywa się to na terenie archiwum i pod nadzorem pracownika archiwum zakładowego.

Autor informacji: Henryk Mleczek
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 6642
Rejestr zmian dokumentu