Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 90 Bydgoszcz, 14 wrzesień 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1562 nr 217/09 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 3755
UCHWAŁY:
1563 nr XXV/157/09 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 3757
1564 nr XXII/264/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta targowisk 3758
1565 nr XXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3758
1566 nr XXVI/277/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli 3760
1567 nr XXVI/290/2009 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz najemców i określenia zasad ich sprzedaży 3761
1568 nr XXXVI/191/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Ciechocin 3762
1569 nr XVII/30/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr L/753/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Bydgoszczy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 3763
1570 nr XXXI/178/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Bukowiec 3765
1571 nr XXV/195/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Janowiec Wielkopolski 3766
1572 nr XXXI/202/2009 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów stałych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w m. Bysławek 3767
1573 nr XXXVII/917/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 3767
1574 nr XXXV/244/09 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie winni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie niektórych zezwoleń określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3769
1575 nr LI/773/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy 3771
POROZUMIENIE
1576 z dnia 24 sierpnia 2009 r. zawarte w dniu 24 sierpnia 2009 r. we Włocławku pomiędzy gminą i miastem Lubraniec a miastem Włocławek w sprawie dotacji celowej na rok 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu 3773
POBIERZ

Opublikowane: 2009-09-15
Ostatnia modyfikacja: 2009-09-15
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]