Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 27 sierpień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1493 nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola 3600
1494 nr XXV/131/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć 3604
1495 nr XXVII/141/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć 3605
1496 nr XXVIII/192/2009 Rady Gminy Lubiewo z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Lubiewo 3605
1497 nr XXXI/315/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 3607
1498 nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze 3608
1499 nr XXIV/134/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonego przez gminę Drzycim przedszkola publicznego w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu 3609
1500 nr XX126/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Bobrowniki 3611
1501 nr XX/130/2009 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina Bobrowniki 3612
1502 nr XXXII/141/2009 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę Chrostkowo przedszkola 3614
1503 nr XXVII/214/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 3515
1504 nr XXVII/216/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu 3615
1505 nr XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kąpieliska w Lubrańczyku 3616
1506 nr XXX/194/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 3617
1507 nr XXIII/117/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 3618
1508 nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbiczno 3618
1509 nr XXV-138/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II-14/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 3620
1510 nr XXV-140/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI-130/06 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3620
1511 nr XXV-145/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3621
1512 nr 600/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Toruń na rzecz najemców 3621
1513 nr 601/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu 3622
1514 nr 618/09 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Toruń 3622
1515 nr XXXI/178/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 3624
1516 nr XXXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Szubin 3625
1517 nr XXXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia publicznych placówek innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Szubin 3626
1518 nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin 3636
1519 nr XLII/202/09 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego 3638
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1520 z dnia 6 sierpnia 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowo w okręgu wyborczym Nr 7 3639
POROZUMIENIA:
1521 z dnia 18 czerwca 2009 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem radziejowskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 3639
1522 z dnia 16 lipca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania zadań centrów powiadamiania ratunkowego 3640
1523 nr 14 z dnia 27 lipca 2009 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 3641
1524 z dnia 30 lipca 2009 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i gminą miasta Toruń, i miastem Bydgoszcz, w sprawie określenia zasad i warunków współpracy Stron w celu wykonania opracowania Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej 3642
INFORMACJE:
1525 nr 5/2009 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 3643
1526 z dnia 7 sierpnia 2009 r. Starosty Włocławski w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń 3644
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-27
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]