Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 06 sierpień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1438 nr XXXVIII/281/09 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 3448
1439 nr XXV/179/2009 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wynagradzania nauczycieli pracujących na terenie gminy Jeżewo, którzy ze względów organizacji pracy szkół realizują zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin określonego w art. 42 Karty Nauczyciela 3448
1440 nr XXX/161/09 Rady Gminy Bobrowo z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 3449
1441 nr XLII/41/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 3450
1442 nr XXVI/210/09 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury 3451
1443 nr XXXIX/560/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią 3451
1444 nr IV/45/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r 3453
1445 nr IV/46/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 3454
1446 nr IV/47/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany w uchwale nr V/37/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 3454
1447 nr IV/50/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 3455
1448 nr XXIX/133/2009 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 3456
1449 nr XXVIII/217/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość 3457
1450 nr XXIII/134/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 3459
1451 nr XXIII/135/09 Rady Gminy Gruta z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 3460
1452 nr XXXII/146/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski dla obszaru obejmującego część wsi Kaliska oznaczonego działkami geodezyjnymi o numerach ewidencyjnych: 232/6, 232/24-232/54 oraz fragmentem działki 232/61 3461
1453 nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 3468
1454 nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Skępe 3470
1455 nr XXXI/229/2009 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych odpadów surowcowych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz nieczystości ciekłych 3473
1456 nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3473
1457 nr XXXV/355/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Lubicz 3475
1458 nr XXXV/365/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 3478
POROZUMIENIA:
1459 aneks nr 13 z dnia 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 3480
1460 z dnia 10 lipca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie przekazania zadań centrów powiadamiania ratunkowego 3481
INFORMACJE:
1461 Wójta Gminy Inowrocław w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Inowrocław 3482
1462 komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczona będzie treść 3483
1463 rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 3484
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-07
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]