Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 31 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1420 nr XXV/135/09 Rady Gminy Lubanie z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu 3419
1421 nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Ciechocinka 3420
1422 nr XXV/279/09 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 3420
1423 nr XXXVII/297/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 3425
1424 nr XXXVII/301/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Żnin 3426
1425 nr XXXVII/302/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin 3427
1426 nr XXIX/175/2009 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw 3429
1427 nr XXIX/179/2009 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieniec 3430
1428 nr XXXVI/897/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3434
1429 nr XXV/166/2009 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnych Placów Zabaw 3435
1430 nr XXXIV/182/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr IV/19/06 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz nadania jej statutu 3436
1431 nr XXXIV/183/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/127/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ciechocin 3436
1432 nr XXXIV/184/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin 3437
1433 nr XXXVII/65/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 3439
1434 nr L/752/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 3439
1435 nr L/758/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego 3440
POROZUMIENIE
1436 zawarte w dniu 23 czerwca 2009 r. we Włocławku w sprawie udzielenia miastu Włocławek przez gminę i miasto Izbica Kujawska dotacji celowej na rok kalendarzowy 2009 z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez jej mieszkańców 3441
INFORMACJA
1437 z dnia 23 lipca 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1116B/5074/W/OPO/2009/AJ i nr PCC/1092B/5074/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 3442
POBIERZ

Opublikowane: 2009-08-04
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-04
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]