Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 03 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
159 nr 5/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Białe Błota na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 380
160 nr 104/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy 380
161 nr 110/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym placówkom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławka na prawach powiatu 381
162 nr 15/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Osielsko na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 381
163 nr XIV/18/2008 Zgromadzenia Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 r 382
164 nr XXXII/132/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 383
165 nr XXXII/133/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 385
166 nr XXIV/154/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raciążek na 2009 r 386
167 nr XXI/152/08 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 387
168 nr XXI/115/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2009 388
169 nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 390
170 nr XXII/185/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 390
171 nr XXI/166/08 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań 391
172 nr XX/168/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na 2009 r 393
173 nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 394
174 nr XXIV/150/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 395
POROZUMIENIA:
175 zawarte w dniu 14 lutego 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz i gminą Szubin w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 396
176 zawarte w dniu 14 lutego 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a miastem i gminą Więcbork w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 397
177 zawarte w dniu 15 luty 2008 r. pomiędzy gminą Osielsko a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest gmina Osielsko 398
178 zawarte w dniu 18 lutego 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a miastem Inowrocław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Inowrocław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 398
179 zawarte w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 399
180 zawarte w dniu 27 lutego 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne przedszkola i publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 400
181 zawarte w dniu 3 marca 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 401
182 zawarte w dniu 21 marca 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez niepubliczne przedszkola, dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz 402
183 zawarte w dniu 25 marca 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 403
184 zawarte w dniu 25 marca 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a miastem i gminą Solec Kujawski w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przez miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami gminy Solec Kujawski oraz przez gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami miasta Bydgoszcz 403
185 zawarte w dniu 23 kwietnia 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Sicienko w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 405
186 zawarte w dniu 30 maja 2008 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nakło nad Notecią w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nakło nad Notecią przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 406
187 aneks nr 9 z dnia 13 stycznia 2009 r. do porozumienia dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 407
188 zawarte w dniu 14 stycznia 2009 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych 408
INFORMACJE:
189 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 września 2008 r. na temat obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 409
190 zarządzenie nr 2/2009 Starosty Chełmińskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego 410
191 zarządzenie nr 3/2009 Starosty Chełmińskiego z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego 410
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-05
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-05
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]