Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 24 lipiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1402 nr XXIV/185/09 Rady Gminy Rypin z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, działka o numerze ewidencyjnym 15/2 3267
1403 nr XXXIV/471/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej 3276
1404 nr XXXIV/473/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 3276
1405 nr XXXIV/481/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez miasto Inowrocław oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 3277
1406 nr XXXI/183/2009 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3279
1407 nr XXV/203/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 3282
1408 nr XXXIII/249/09 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3284
1409 nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork 3289
1410 nr XXIV/199/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3290
1411 nr XXXV/216/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie powiatu mogileńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 3291
1412 nr XXXI/314/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowa Wieś Wielka 3293
1413 nr XXXI/315/2009 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 3293
1414 nr XXIII/159/2009 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Gąsawie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Gąsawie 3294
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1415 z dnia 10 lipca 2009 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 23 sierpnia 2009 r. 3294
INFORMACJE:
1416 z dnia 8 lipca 2009 r. Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2009 r. położonych na obszarze gminy Miasto Golub-Dobrzyń 3295
1417 z dnia 14 lipca 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr OPO-4210-31(10)/2009/537/IX/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3296
POBIERZ

Opublikowane: 2009-07-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-07-27
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]