Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 25 czerwiec 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1265 nr 144/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 2827
UCHWAŁY:
1266 nr XXXII/190/09 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński 2829
1267 nr XXII/259/2009 Rady Miasta Brodnica z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych 2836
1268 nr XXVIII/177/09 Wójta Gminy Raciążek z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku 2836
1269 nr XXXIII/322/09 Rady Miasta i Gminy Mogilno z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mogilno 2838
1270 nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Szczepanowie 2839
1271 nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr XXV/159/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 2839
1272 nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Osiek 2840
1273 nr XXIII/155/09 Rady Gminy Gąsawa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2850
1274 nr XXVII/183/2009 Rady Miasta i Gminy Janikowo z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Janikowo 2854
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1275 z dnia 15 czerwca 2009 r. o wysokości przyznanych środków finansowych w formie dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, z budżetu państwa w kwocie 400.000 zł, przeznaczonych na działalność statutową, konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i naprawę awarii w 2009 r 2856
INFORMACJE:
1276 nr 14/09 Wójta Gminy Lniano z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2858
1277 nr 13/2009 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 2859
1278 z dnia 22 czerwca 2009 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-23(9)/2009/1253/IX/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła PGE Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2860
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-29
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-29
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]