Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 24 czerwiec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1253 nr 517/09 Rady Miasta Torunia z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia 2799
1254 nr 532/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2799
1255 nr XXI/129/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw dotyczących opłaty miejscowej 2806
1256 nr XXIII/185/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2807
1257 nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli gminy Gostycyn 2812
1258 nr XXXIII/372/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach 2816
1259 nr XXXIII/371/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczoną pomoc w formie usług oraz tryb ich pobierania 2818
1260 nr XXXIII/374/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji rządowego programu wieloletniego pn. 2818
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1261 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 2819
INFORMACJE:
1262 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113-ZTO-B/250/W/OPO/2009/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. Z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2820
1263 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009 r. Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji zarządzone na 21 czerwca 2009 r. 2821
1264 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2009 r. Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Złotniki Kujawskie przed upływem kadencji zarządzone na 21 czerwca 2009 r. 2822
POBIERZ

Opublikowane: 2009-06-26
Ostatnia modyfikacja: 2009-06-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]