Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 26 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1141 nr XXXII/283/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli zakładanych i prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Tuchola 2479
1142 nr XXXII/286/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen za przyjmowanie i składowanie odpadów na międzygminnym składowisku odpadów w Bladowie 2479
1143 nr XXXIII/289/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 2480
1144 nr XXXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 2484
1145 nr XXXIII/291/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 2486
1146 nr XXXIII/298/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków oraz zasad wynagradzania za inkaso 2488
1147 nr XXXIII/301/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r 2488
1148 nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2489
1149 nr XXXVIII/243/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2493
1150 nr XXII/125/09 Rady Gminy Koneck z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2493
1151 nr XXV/146/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2497
1152 nr XXIV/124/2009 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2501
1153 nr XLVII/676/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 2501
1154 nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 2506
1155 nr XXXIX/162/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Jabłonowo Pomorskie, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 2507
1156 nr XXXIX/163/09 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych 2508
1157 nr XXXIV/146/09 Rady Gminy w Książkach z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Książki 2509
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-27
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-27
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]