Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 11 maj 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
995 nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2135
996 nr XXIV/140/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2136
997 nr XXI-119/09 Rady Miejskiej w Nieszawie z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 2137
998 nr XXI-123/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nieszawa 2138
999 nr XXI-124/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 2146
1000 nr XXI-125/09 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze gminy Nieszawa 2151
1001 nr XXII/129/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zleconych zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Drzycim, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2152
1002 nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na rok 2009 2154
1003 nr XXVI/110/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 2155
1004 nr XXV/121/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2158
1005 nr XXV/122/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Świecie nad Osą 2163
1006 nr XXV/123/2009 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Świecie nad Osą 2165
INFORMACJE:
1007 sprawozdanie Starosty Powiatu Nakielskiego w sprawie budżetu powiatu nakielskiego za 2008 r 2166
1008 zarządzenie nr 31/2009 Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2008 2170
1009 zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmno za 2008 r 2170
POBIERZ

Opublikowane: 2009-05-12
Ostatnia modyfikacja: 2009-05-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]