Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 28 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
878 nr XXVII/262/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 1839
879 nr XXXII/234/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 1841
880 nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 1841
881 nr XXXII/236/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1842
882 nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1846
883 nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia kosztów oraz szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze 1847
884 nr XXV/191/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu tucholskiego 1848
885 nr XXV/193/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach 1854
886 nr XVI/124/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1855
887 nr XVI/125/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze 1859
888 nr XVI/126/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Topólka 1860
889 nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim 1861
890 nr 14/09 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2008 1865
891 nr XXV/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków 1866
892 nr XXV/145/09 Rady Gminy Dobre z dnia 27 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Targowisku (Jarmarku) w Krzywosądzy 1870
893 nr XXVII/215/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 1870
894 nr XXXII/372/09 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1872
INFORMACJA
895 zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Strzelna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2008 r 1878
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-30
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-30
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]