Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 19 styczeń 2009
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
51 nr 1/09 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąbrzeźnie 208
52 nr 4/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem 209
UCHWAŁY:
53 nr XXI/104/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 210
54 nr XVII/96/08 Rady Gminy Osie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 211
55 nr XVI/166/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 212
56 nr XXVIII/116/08 Rady Gminy Książki z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 214
57 nr XVI/203/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek organizacyjnych samorządu gminy, które zleciły na terenie gminy Dobrcz utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i inwentarskich 215
58 nr XXV/132/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 217
59 nr XIX/109/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w miejscowości Wielgie oraz Regulaminu uczestnika zajęć w świetlicy 219
60 nr XXIV/167/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Skępe 221
61 nr 70/476/08 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego na 2009 r 221
62 nr 17/Dp/2008 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Dobrcz na 2009 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 224
63 nr XXX/264/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Tuchola 225
64 nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności 225
65 nr X/88/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osielsko w latach 2009-2013 226
66 nr X/92/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 231
67 nr X/93/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 232
68 nr XXII/119/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze 232
69 nr X/57/2008 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 235
70 nr XXI/135/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Stolno 236
71 nr XIX/97/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 238
72 nr XXVIII/313/2008 Rady gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 239
73 nr XXVIII/317/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 239
74 nr XXVI/157/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest gmina Brodnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 240
75 nr XX/165/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 240
76 nr XX/166/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 241
77 nr XXVI/176/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Śliwice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 244
78 nr XXVI/179/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śliwice 244
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
79 z dnia 6 stycznia 2009 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Koronowie 245
INFORMACJE:
80 Starosty Chełmińskiego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2008 r 245
81 Starosty Włocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru wiejskiego gminy Choceń 245
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-21
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-21
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]