Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 21 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
799 nr XXVI/273/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1663
800 nr XXII/155/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 1663
801 nr XXIII/160/2009 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rojewo 1664
802 nr XXII/172/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński 1668
803 nr XXII/173/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania 1674
804 nr XXII/177/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1675
805 nr XXII/181/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012 1678
806 nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1678
807 nr XXII/121/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Piotrkowie Kujawskim 1683
808 nr XXII/122/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1685
809 nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1685
810 nr XXVI/177/2009 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Lubiewo 1689
811 nr XXVI/178/2009 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli 1694
812 nr XXVIII/283/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 1695
813 nr XXXVI/304/2009 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 31 marca 2009 w sprawie zmian w podziale gminy Gniewkowo na obwody głosowania 1695
INFORMACJE:
814 zarządzenie nr 9/W/2009 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sadki za rok 2008 1699
815 zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ciechocin za 2008 r 1699
816 zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Śliwice z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2008 r 1700
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-23
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-23
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]