Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 17 kwiecień 2009
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
778 nr 3/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1607
779 nr 4/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1607
780 nr 5/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1608
UCHWAŁY:
781 nr XXX/284/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1608
782 nr XXVI/154/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności 1609
783 nr XXVI/156/09 Rady Gminy Choceń z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choceń 1610
784 nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 1612
785 nr XXII/159/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin, obejmującego fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 131/1, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową 1612
786 nr XXII/160/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 37, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową 1621
787 nr XXII/161/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Głowińsk, działkę o numerze ewidencyjnym 265, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniowo-usługową 1629
788 nr XVI/251/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski 1638
789 nr XXX/306/09 Rady Miasta Rypina z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 1642
790 nr XXX/310/09 Rady Miasta Rypina z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 1645
791 nr XXX/311/09 Rady Miasta Rypina z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania 1646
792 nr XX/131/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1647
793 nr XX/133/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów 1652
794 nr XX/134/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na obwody głosowania w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego 1652
795 nr XX/135/2009 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału miasta Radziejów na okręgi wyborcze w związku z koniecznością dostosowania opisu ich granic do stanu faktycznego 1653
INFORMACJE:
796 komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie adresu strony internetowej, terminu i zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 1654
797 z dnia 27 marca 2009 r. Prezydenta Bydgoszczy w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie miasta Bydgoszczy 1655
798 z dnia 31 marca 2009 r. Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wysokości stawek 1 m2 powierzchni użytkowej lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Toruń 1656
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-22
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]