Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 09 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
688 nr XXI/133/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r., dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa 1459
689 nr XXV/263/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie 1463
690 nr XXVIII/293/09 Rady Miasta Rypina z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie 1465
691 nr XXVIII/296/09 Rady Miasta Rypina z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie 1465
692 nr XXIV/211/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1467
693 nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 1468
694 nr XLIII/607/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 1469
695 nr XLIII/608/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 1469
696 nr XLIII/621/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia cen, opłat, zakresu uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy 1470
697 nr XLIII/622/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu środkami regularnego transportu wodnego w Bydgoszczy 1471
698 nr XLIII/625/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości 1473
699 nr XXI/143/09 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1474
700 nr XXXVI/188/2009 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 1474
701 nr XVI/129/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 1479
702 nr XXI/178/2009 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1480
703 nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1485
704 nr XXIII/150/09 Rady Gminy Stolno z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stolno 1489
705 nr XXV/111/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wąbrzeski 1494
POROZUMIENIE
706 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy gminą Włocławek a gminą Brześć Kujawski w sprawie finansowania wydatków przez gminę Włocławek z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez gminę Brześć Kujawski 1498
INFORMACJE:
707 zarządzenie nr 83/09 Wójta Gminy Bytoń z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2008 r 1498
708 komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( 1499
709 zarządzenie nr 98/2009 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2008 r 1499
710 zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za rok 2008 1500
711 zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Brodnica z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brodnica w 2008 r 1501
712 zarządzenie nr 87/2009 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bądkowo za 2008 r 1501
713 zarządzenie nr 239 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1502
714 z dnia 2 kwietnia 2009 r. Burmistrza Mogilna w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy za I półrocze 2009 r 1503
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-15
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-15
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]