Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 01 kwiecień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
628 nr XXIII/151/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Dębina, Dębowo, Głogówiec, Pałuczyna, Trląg - teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych 1364
629 nr XXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1381
630 nr XIX/122/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i miasto Izbica Kujawska i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 1381
631 nr XXV/185/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku 1382
632 nr XXV/186/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 luty 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania pomocy w formie sprawienia pogrzebu 1383
633 nr XXIII/129/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1383
634 nr 506/09 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 1387
POROZUMIENIA:
635 zawarte w dniu 6 lutego 2009 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Szubin w sprawie powierzenia miastu Bydgoszcz wykonywania zadań publicznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę nad dzieckiem w Żłobku Specjalistycznym 1388
636 aneks nr 10 z dnia 20 marca 2009 r. do porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy, zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 1389
INFORMACJE:
637 z dnia 10 lutego 2009 r. Prezydenta Grudziądza w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy-miasto Grudziądz 1390
638 zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1391
639 zarządzenie nr 1/09 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2008 r 1391
640 zarządzenie nr 105/2009 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowo za 2008 r 1392
641 zarządzenie nr 215/2009 Wójta Gminy Osięciny z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2008 r 1393
642 komunikat Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie adresu strony internetowej 1394
643 zarządzenie nr 95/2009 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2008 r 1394
644 zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzozie za 2008 r 1395
645 zarządzenie nr 3/2009 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grudziądz za 2008 r 1396
646 zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Dragacz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1397
647 zarządzenie nr 0151/05/2009 Wójta Gminy Łysomice z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łysomice za 2008 r 1398
648 zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r 1399
649 zarządzenie nr 9/09 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej powiatu toruńskiego 1400
650 zarządzenie nr 10/09 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie 1400
651 z dnia 20 marca 2009 r. Wójta Gminy Książki o przebiegu wykonania budżetu gminy Książki za 2008 r 1400
652 z dnia 23 marca 2009 r. Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy miasto Włocławek 1402
653 z dnia 26 marca 2009 r. Burmistrza Tucholi w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Tuchola 1403
654 z dnia 27 marca 2009 r. Burmistrza Miasta Szubin w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Szubin 1404
655 z dnia 27 marca Wójta Gminy Warlubie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy Warlubie 1406
POBIERZ

Opublikowane: 2009-04-09
Ostatnia modyfikacja: 2009-04-09
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]