Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 19 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
523 nr XXII/145/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2009 r 1183
524 nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r 1184
525 nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 r. sprawie budżetu gminy na 2009 r 1186
526 nr XVIII/120/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 1187
527 nr XVIII/121/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa 1188
528 nr XVIII/122/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci gminy Gąsawa 1193
529 nr XXV/217/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu wieloletniego 1194
530 nr XXV/220/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelno na 2009 r 1194
531 nr XXVI/212/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1196
532 nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 1197
533 nr XXVI/216/2009 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1198
534 nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przeznaczania 1200
535 nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 1201
536 zastępstw nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Radziejów na lata 2009-2013 1205
537 nr XXXI/663/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2009 1207
538 nr XX/112/09 Rady Gminy Koneck z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/169/06 Rady Gminy Koneck z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1208
539 nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie gminy Gniewkowo oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami 1208
540 nr XXXV/297/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Skalmierowicach 1209
541 nr XXXV/298/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzbiczanach 1211
542 nr XXXV/299/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Wierzchosławicach 1213
543 nr XXXV/300/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1215
544 nr XXXV/302/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo 1219
INFORMACJE:
545 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008 r. w przedmiocie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej 1220
546 zarządzenie nr 208/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Łasin za 2008 r 1221
547 zarządzenie nr 0151-141/09 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gąsawa za 2008 r 1221
548 ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1222
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-24
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-24
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]