Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 18 marzec 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
493 nr XXXI/271/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne 1144
494 nr XXV/265/2008 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1144
495 nr XXVIII/294/09 Rady Miasta Rypina z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miasta Rypina 1145
496 nr XXIX/277/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice 1145
497 nr XLI/590/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu miasta Bydgoszczy 1151
498 nr XLI/596/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Bydgoszczy 1153
499 nr XXVI/03/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Włocławek, na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego, będącego współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, usytuowanej przy ul. Leśnej 14 - Barskiej 71 - Armii Krajowej 72 1155
500 nr XXXI/710/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia 1155
501 nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1157
502 nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 1161
503 nr XXIV/115/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie komunalne 1162
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
504 z dnia 23 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie przeprowadzonych w dniu 22 lutego 2009 r 1163
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
505 z dnia 9 marca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia przeprowadzonych w dniu 8 marca 2009 r 1164
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
506 z dnia 9 marca 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucholi 1164
INFORMACJE:
507 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w roku 2008 1165
508 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za 2008 r 1167
509 zarządzenie nr 4/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 1168
510 zarządzenie nr 6/2009 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie 1168
511 zarządzenie nr 7/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu bydgoskiego w 2009 r 1169
512 zarządzenie nr 8/2009 Starosty Bydgoskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bydgoskiego w 2009 r 1169
513 zarządzenie nr 91/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1169
514 zarządzenie nr 92/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1170
515 zarządzenie nr 9/09 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1170
516 zarządzenie nr 10/09 Starosty Włocławskiego z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1171
517 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009 r 1171
518 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009 r 1171
519 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Nowe 1172
520 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze gminy Pakość 1174
521 zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze miasta i gminy Brześć Kujawski 1176
522 z dnia 4 marca 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-9(2)/2009/715/IV/JP odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła 1177
POBIERZ

Opublikowane: 2009-03-20
Ostatnia modyfikacja: 2009-03-20
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]