Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 142 Bydgoszcz, 30 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2612 nr XXIX/244/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach 5955
2613 nr XXXII/201/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Kobylanka, gmina Grudziądz 5956
2614 nr XXXII/202/2009 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego obszar w obrębie Węgrowo, gmina Grudziądz 5965
2615 nr XL/239/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego 5972
2616 nr XL/240/09 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński 5974
2617 nr XXXI/196/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem gruntów 5978
2618 nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Brześć Kujawski 5978
2619 nr XXXIV/203/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja Podatkowa 5979
2620 nr XXXIV/207/2009 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice 5980
2621 nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna 5982
2622 nr XL/319/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadawania tytułu ?Zasłużony dla miasta Lipna? 5985
2623 nr XXXV/199/09 Rady Gminy Sośno z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 5986
INFORMACJE:
2624 Starosty Nakielskiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów - założenia ewidencji budynków i lokali dla 17 obrębów wiejskich gminy Kcynia w powiecie nakielskim w województwie kujawsko-pomorskim 5987
2625 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 5988
2626 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2009 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/298-ZTO-A/2251/W/OPO/2009/JP oraz OCC/85-ZTO-A/2251/W/OPO/2009/JP w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem 5988
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-31
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-31
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]