Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 28 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2597 nr XXVIII/214/09 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 5911
2598 nr XXXVI/515/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocław dla terenu położonego w obszarze ulic: Solna, Poznańska i Szymborska oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5913
2599 nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009 r. o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku 5923
2600 nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 5927
2601 nr XXXIV/227/09 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 grudnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów 5928
2602 nr XLII/232/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmna? 5928
2603 nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie 5937
2604 nr XLIV/373/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zasad i okoliczności używania hejnału gminy Gniewkowo 5940
2605 nr XLIV/376/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne 5941
2606 nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 5941
2607 nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 5942
2608 nr XXXIII/208/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5943
2609 nr XXXIII/209/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rogowo 5945
INFORMACJE:
2610 komunikat z dnia 10 grudnia 2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie adresu strony internetowej, na której zamieszczono treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013?, terminu, od którego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013? i jego zmiany będą stosowane, zakresu zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013? 5947
2611 komunikat z dnia 16 grudnia 2009 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 5949
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-29
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-29
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]