Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 138 Bydgoszcz, 23 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2576 nr XXXIX/348/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147/2, 149, 148/3, 148/4, 148/5 w Tucholi przy ul. Chojnickiej 5807
2577 nr 40/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębowa Łąka 5814
2578 nr 41/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowa Łąka oraz warunków i sposobu ich przyznawania 5815
2579 nr XLII/318/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podziału sołectwa Zalesie 5816
2580 nr XLII/319/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 5817
2581 nr XLII/321/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Szubin 5820
2582 nr XLII/322/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Wolwark, Żurczyn i Szkocja gm. Szubin 5822
2583 nr XXXII/249/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego 5826
2584 nr XXVII/178/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawa 5826
2585 nr XXVII/179/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5827
2586 nr VIII/99/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 5830
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-24
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-24
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]