Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 137 Bydgoszcz, 21 grudzień 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2562 nr XXXV/494/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Inowrocław 5759
2563 nr XXVII/158/2009 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5782
2564 nr XXXII/225/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 5783
2565 nr XXXII/226/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego 5783
2566 nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Kikół z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zasad korzystania z Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kikole 5784
2567 nr XXX/146/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5785
2568 nr XXX/147/09 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą 5786
2569 nr 700/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych przez ten Zakład w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 5788
2570 nr 701/09 Rady Miasta Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ?Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Toruń? 5793
2571 nr 705/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Toruń zbywanych na rzecz najemców i od należności za prawo do gruntu przekazywane wraz z lokalem 5794
INFORMACJE:
2572 nr 71/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawki za pierwsze półrocze 2009 r 5794
2573 z dnia 9 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-68(7)/2009/433/VIII/ASz umarzającej postępowanie administracyjne o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła 5795
2574 z dnia 14 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-44(14)/2009/310/IX/RW zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dla odbiorców z terenu Torunia 5796
2575 z dnia 14 grudnia 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296-ZTO-D/181/W/OPO/2009/AJ 5800
POBIERZ

Opublikowane: 2009-12-24
Ostatnia modyfikacja: 2009-12-24
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]