Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 19 luty 2009
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
274 nr XXI/134/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2009 r 588
275 nr XXI/139/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/98/2004 Rady Gminy w Dąbrowie 30 września 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 589
276 nr XXV/134/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie 590
277 nr XXV/139/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kęsowo na rok 2009 590
278 nr XXI/152/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2009 592
279 nr XXI/156/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cekcyn 593
280 nr XXXIV/174/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 594
281 nr XXV/133/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na rok 2009 594
282 nr XXIX/169/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 596
283 nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009 596
284 nr XX/100/2008 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2009 598
285 nr XXVI/156/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brodnica na 2009 r 599
286 nr XXIV/152/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej 601
287 nr XXIV/155/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osiek na rok 2009 601
288 nr XXVI/175/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2009 603
289 nr XXXII/141/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2009 604
290 nr XXV/205/2009 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 606
291 nr XXIX/397/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty 607
292 nr XXIX/398/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 607
293 nr XXIX/403/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 609
294 nr XXIX/404/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 611
295 nr XXXII/435/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Nakło nad Notecią na lata 2007-2011 613
296 nr XXXII/436/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie 613
297 nr XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 614
298 nr XXXI/279/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola 615
POROZUMIENIA:
299 umowa nr 106 zawarta w dniu 1 stycznia 2008 r. pomiędzy miastem Zielona Góra, a miastem Bydgoszcz w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 615
300 nr EST.I 0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 616
301 zawarte w dniu 11 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a miastem Bydgoszcz w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 617
302 zawarte w dniu 25 lutego 2008 r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia i wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne i Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin 618
303 aneks nr 1/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. do porozumienia nr EST.I.0116-POR-17/2007/2008 z dnia 14 stycznia 2007 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 619
INFORMACJE:
304 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Inowrocławskiego za 2008 r 619
305 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego za 2008 r 621
306 zarządzenie nr 8 Starosty Inowrocławskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat inowrocławski 622
307 zarządzenie nr 12/2009 Starosty Inowrocławskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 622
POBIERZ

Opublikowane: 2009-02-25
Ostatnia modyfikacja: 2009-02-25
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]